Marius Katiliškis

„Mat gamta, kaip Dievo kvėpsmas, alsuoja stačiai į žmogaus širdį, į pačią sielą ir išstumia visa, kas nereikalinga ir negera.”

Marius Katiliškis (tikrasis vardas Albinas Marius Vaitkus) – žymus lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas. Gimė Gruzdžių kaime, tačiau visą savo vaikystę autorius leido Katiliškiuose, kurie vėliau tapo jo pseudonimu, identiteto dalimi. 1994 m. komunistams okupavus Lietuvą, pabėgo į Vakarus,  o 1949 m. apsigyveno netoli Čikagos, JAV. M. Katiliškis parašė garsųjį kūrinį „Miškais ateina ruduo".

Marius Katiliškis

13,11€

Turime sandėlyje

Marius Katiliškis

9,27€

Rezervuoti ir atsiimti knygyne

2 prekės

Biografija

Gyvenimas Lietuvoje

Gimė 1914 m. rugsėjo 15 d. Gruzdžiuose, Kauno gubernijoje. 

Vaikystę ir ankstyvąją jaunystę praleido Katiliškių kaime (iš šio pavadinimo ir kilo pseudonimas).

Lankė Žagarės pradžios mokyklą, progimnaziją, dirbo tėvų ūkyje. 

Pirmieji jo eilėraščiai publikuoti 1931 m. Šiaulių savaitraštyje „Naujienos“. 

Prozos kūriniai publikuoti nuo 1932 m. žurnaluose „Trimitas“, „Jaunoji karta“, „Naujoji Romuva“, „Kūryba“.

1936 m. buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1941 m. pradėjo dirbti bibliotekininku Pasvalio bibliotekoje, tais pačiais metais buvo paskirtas vedėju. 

Tais pačiais metais susituokė su matematikos mokytoja Elze Avižonyte.

1944 m. įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę.

Po to pasitraukė į Vokietiją, dalyvavo įtvirtinimų įrengime Rytprūsiuose. 

Po karo buvo perkeltų asmenų darbo stovyklose Vokietijoje.

Bendradarbiavo lietuvių karo pabėgėlių spaudoje. 

Kurį laiką studijavo meną Fribūre (Šveicarija). 

Vėliau pateko į Belgijoje esančią perkeltųjų asmenų stovyklą. 

Emigracija ir gyvenimo pabaiga

1949 m. atvyko į JAV. 

Tais pačiais metais antrąkart vedė – poetę Zinaidą Nagytę.

Dirbo duobkasiu, vėliau plieno liejykloje, kitokį pagalbinį darbą. 

Mirė 1980 m. gruodžio 17 d. Lemonte, Čikagos priemiestyje. Palaidotas Čikagos lietuvių tautinėse kapinėse.

Kūrybos bruožai

Pirmieji M. Katiliškio eilėraščiai ir prozos kūriniai buvo išspausdinti lietuviškuose laikraščiuose, tačiau pagrindiniai jo romanai („Nelaimė“, „Tremties metai“, „Miškais ateina ruduo“) buvo parašyti jau emigracijoje. Nors JAV praleido ilgus metus, išeivijoje kūrėjas nepritapo: neišmoko kalbos, dirbo sunkų fizinį darbą. Paguodos nerado nei lietuvių bendruomenės susitikimuose. Ryškų tautinį identitetą, tėvynės ilgesį galima pastebėti ir jo kūryboje: autorius savo tekstuose kuria „lietuvišką“ aplinką, vaizduoja sau artimą kaimą, gamtą, žmones. 

Romanas „Miškais ateina ruduo“

Pagrindinė šio romano tema – pasikeitimas. Veiksmas vyksta tarpukario nepriklausomos Lietuvos kaime. Pagrindiniai veikėjai čia įsipainioję į meilės trikampius: Agnė, Tilius ir Monika bei Tilius, Monika ir Doveika. Visi jie trokšta laimės ir vienodai paklūsta lemčiai. 

Knygoje vaizduojamas gamtos gyvenimas yra glaudžiai susijęs su žmonių rūpesčiais ir darbais. Pelkės sausinimas, upės vagos platinimas rodo ir kaimo žmonių norą prakusti, ir kartu visos Lietuvos veržimąsi į naują gyvenimą. Nors uždara erdvė turi plėstis, žmogus psichologiškai dar nėra pasiruošęs permainoms...