UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VAGOS PREKYBA“ (JURIDINIO ASMENS KODAS 123938163) INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ


Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p.1) 13/14 straipsniu, teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu:


1. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas – UAB „VAGOS prekyba“ (juridinio asmens kodas 123938163, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 50, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas info@vaga.lt, telefono numeris +370 5 249 87 67)

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – (nurodyti Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno pareigą, vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą).

3. Tvarkomi duomenys. Informuojame Jus, kad tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

1. vardas, pavardė;

2. asmens kodas;

3. lytis;

4. gimimo data;

5. adresas;

6. telefono numeris, elektroninis paštas.

4. Duomenų tvarkymo tikslai. Aukščiau nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais: 

1. knygynų tinklo lojalumo programos vykdymo ir administravimo;

2. klientų aptarnavimo;

3. tiesioginės rinkodaros (pasiūlymų, naujienlaiškių siuntimo).

5. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies (a) papunktis), siunčiant pasiūlymus, naujienlaiškius ir kitą informaciją, dalyvaujant knygynų tinklo lojalumo programoje.

6. Duomenų šaltinis. Aukščiau nurodyti Jūsų duomenys gauti iš Jūsų pačių tiesiogiai.

7. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitiems duomenų tvarkytojams, su kuriais Duomenų valdytojas bendradarbiauja ir naudojasi atitinkamomis paslaugomis (gali būti perduodami Jūsų kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas) kurjerių/pristatymo įmonėms);

8. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo UAB „VAGOS prekyba“ turi būti pateikti raštu (įskaitant ir elektroniniu formatu), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, ar šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

9. Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, kurių tvarkymui esate davę sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

10. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi visą knygynų tinklo lojalumo programos laikotarpį arba iki Jūsų sutikimo atšaukimo (panaikinimo). Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

11. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

12. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti UAB „VAGOS prekyba“ veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).