Vaga.lt puslapyje yra naudojami trys pagrindiniai slapukų tipai.
Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Slapukų politika.

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ PRIVATUMO POLITIKA1. UAB „VAGOS prekyba“ (Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato interneto svetainės www.vaga.lt (toliau – interneto svetainė) lankytojų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Privatumo taisyklių nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą, kai Jūs naudojatės Duomenų valdytojo interneto svetaine bei joje numatytomis paslaugomis.


2. Jūsų tvarkomų asmens duomenų valdytojas – UAB „VAGOS prekyba“ (juridinio asmens kodas 123938163, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 50, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas info@vaga.lt, telefono numeris +370 5 249 87 67).


3. Privatumo politika yra taikoma nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius Jūs naudojate prisijungdami prie interneto svetainės.


4. UAB „VAGOS prekyba“ gali pasitelkti kitus asmenis interneto svetainės lankytojų asmens duomenims tvarkyti ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis privatumo politikoje nustatytų sąlygų.


5. Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius ar mobiliąsias programas, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius ir mobiliąsias programas, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis. Lankytojams siūlytina susipažinti su kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politika prieš pateikiant bet kokią juos identifikuojančią informaciją. Interneto svetainė naudoja socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ įskiepius (angl. plug-in). Juos naudojant duomenų subjekto duomenys, tokie kaip IP adresas, yra perduodami socialinio tinklo administratoriui. Apie tai, kaip socialinio tinklo administratorius toliau tvarko asmens duomenis, duomenų subjektas gali sužinoti jų svetainėse.


6. Asmens duomenys UAB „VAGOS prekyba“ tvarkomi laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos reikalavimų.


I. Pagrindinės sąvokos


7. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (asmens duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.


8. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.


9. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi interneto svetaine, taip pat fizinis asmuo, kurio duomenys tvarkomi interneto svetainėje kitais šioje privatumo politikoje apibrėžtais tikslais.


10. Kitos privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose.


II. UAB „VAGOS prekyba“ renkami ir tvarkomi asmens duomenys


11. UAB „VAGOS prekyba“ renka asmeninę informaciją tiesiogiai iš duomenų subjektų. Pavyzdžiui, interneto svetainėje leidžiama pirkti prekes ir/ar naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis tiek registruotiems nariams, tiek neregistruotiems asmenims. UAB „VAGOS prekyba“ taip pat gali rinkti asmeninę informaciją iš socialinių tinklų paskyrų, kuriose dalijamasi informacija apie tai, kaip naudojami UAB „VAGOS prekyba“ socialiniuose tinkluose esančių paskyrų įrašai. Asmens duomenų, surinktų per socialinių tinklų paskyras, naudojimui taikoma konkrečių socialinių tinklų privatumo politikos, reglamentuojančios asmens duomenų tvarkymą socialinių tinklų puslapiuose.


12. UAB „VAGOS prekyba“ savo veikloje tvarko šiuos interneto svetainės lankytojų asmens duomenis:


Duomenų subjektai

Asmens duomenys

Duomenų tvarkymo tikslai

Duomenų tvarkymo pagrindai

Duomenų tvarkymo terminai

Elektroninės parduotuvės pirkėjai (neregistruoti asmenys).

Vardas, pavardė; Gyvenamosios vietos ar pristatymo adresas;

Telefono numeris; Elektroninis paštas;

Atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris;

Užsakymo informacija.

Klientų aptarnavimas; Paslaugų ar prekių tiekimas (sutarties vykdymas); Elektroninės prekybos vykdymas.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str., 1b dalis).

10 metų nuo užsakymo įvykdymo dienos

Elektroninės parduotuvės pirkėjai (registruoti nariai), klientai/lojalumo programos dalyviai.

Vardas, pavardė; Gyvenamosios vietos adresas; Telefono numeris; Elektroninis paštas;

Lojalumo programos turinys, istorija;

Atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris;

Užsakymų informacija.

Klientų aptarnavimas; Paslaugų ar prekių tiekimas (sutarties vykdymas); Elektroninės prekybos vykdymas;

Lojalumo programos vykdymas.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str., 1b dalis);

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (BDAR 6 str. 1a dalis).

10 metų nuo užsakymo įvykdymo dienos arba nuo paskutinio aktyvaus veiksmo savo paskyroje (prisijungimo).

Asmenys, parašę atsiliepimus ar paklausimus internetiniame puslapyje. 

Vardas, pavardė;

Elektroninio pašto adresas;

Telefono numeris;

Informacija apie kompiuterį, jo apsilankymus ir naudojimąsi interneto svetaine.

Klientų aptarnavimas;

Pateiktų atsiliepimų ar užklausų administravimas.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str., 1f dalis)

10 metų nuo atsiliepimo ar užklausos pateikimo dienos.

Asmenys, užsisakę naujienlaiškius 

Vardas, pavardė;

Elektroninio pašto adresas;

Telefono numeris;

Gyvenamosios vietos adresas;

Gimimo data;

Lytis.

Tiesioginės rinkodaros veiksmų atlikimas;

Naujienlaiškių siuntimas.

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (BDAR 6 str. 1a dalis).

10 metų nuo naujienlaiškių užsisakymo.


III. Kaip yra renkami asmens duomenys


13. UAB „VAGOS prekyba“ šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais asmens duomenis renka:

13.1. Jums pateikiant juos patiems:

13.1.1. pateikiant užsakymą per elektroninę parduotuvę;

13.1.2. sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, perkant mūsų prekes;

13.1.3. užpildant ir pateikiant atsiliepimo ar paklausimo formą;

13.1.4. tampant mūsų lojalumo programos nariu ar užsisakant naujienlaiškius.

13.2. Jums lankantis mūsų interneto svetainėje bei naudojantis mūsų interneto svetaine.


IV. Asmens duomenų tvarkymo tikslai


14. UAB „VAGOS prekyba“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

14.1. vykdomos veiklos (mažmeninės prekybos, elektroninės prekybos) vykdymo ir administravimo;

14.2. pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo;

14.3. klientų aptarnavimo;

14.4. gautų atsiliepimų ar užklausų administravimo;

14.5. lojalumo programos vykdymo;

14.6. tiesioginės rinkodaros veiksmų atlikimo;

14.7. kitais, nurodytais Privatumo politikos 12 punkte, tikslais.


15. UAB „VAGOS prekyba“ interneto svetainės lankytojų duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tikslais, jeigu dėl to yra gautas sutikimas.


V. Teisiniai pagrindai


16. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai priklauso nuo tvarkomų asmens duomenų kiekio, kategorijos, rūšies. UAB „VAGOS prekyba“, pirmiausia, tvarko asmens duomenis sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu arba patvirtinus užsakymą elektroninėje parduotuvėje. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi esant duomenų valdytojo teisėtiems interesams, jei toks tvarkymas nepagrįstai nepažeidžia UAB „VAGOS prekyba“ interneto svetainės lankytojų interesų ar teisių. Konkretūs teisiniai pagrindai yra nurodyti privatumo politikos 12 punkte.


17. UAB „VAGOS prekyba“ asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros veiksmų atlikimo, lojalumo programos vykdymo ir/ar naujienlaiškių ar kitos informacijos siuntimo tikslais, esant duomenų subjektų sutikimui.


VI. Prieiga prie asmens duomenų ir jų perdavimas


18. UAB „VAGOS prekyba“ darbuotojai turi prieigą prie duomenų subjektų asmens duomenų, jei šie duomenys yra reikalingi siekiant atlikti savo pareigas.


19. UAB „VAGOS prekyba“ gali įtraukti trečiąsias šalis (partnerius, paslaugų teikėjus) teikiant interneto svetainės lankytojams paslaugas, parduodant ir pristatant prekes (pavyzdžiui, kurjerių įmones ir kt.). Tokiu atveju trečiajai šaliai (partneriams, paslaugų teikėjams) perduodami tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini paslaugų suteikimui, ir užtikrinama, kad trečioji šalis garantuoja reikiamą asmens duomenų apsaugos lygį. Taip pat Jūsų asmens duomenis gali būti perduodami kitiems asmenims, kai to reikalaujama pagal įstatymus.


20. UAB „VAGOS prekyba“ užtikrina, kad asmens duomenys nėra perduodami už EEE ribų.


VII. Asmens duomenų saugumas


21. Asmens duomenys yra saugomi serveriuose, esančiuose Europos Sąjungoje.


22. UAB „VAGOS prekyba“ taiko tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenų saugumui užtikrinti, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.


23. Esant asmens duomenų pažeidimui, kurie gali kelti didelę riziką UAB „VAGOS prekyba“ interneto svetainės lankytojų privatumui, UAB „VAGOS prekyba“ apie tokį pažeidimą praneša patiems duomenų subjektams ir valdžios institucijoms.


24. Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo UAB „VAGOS prekyba“ pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia lankytojo pateikti duomenys, jis turi nedelsdamas apie tai informuoti UAB „VAGOS prekyba“. UAB „VAGOS prekyba“ nebus atsakinga už žalą, atsiradusią lankytojui dėl to, jog jis nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Duomenų valdytojo jiems pasikeitus.


VIII. Duomenų subjekto teisės


25. UAB „VAGOS prekyba“ interneto svetainės lankytojai, kurių duomenys tvarkomi duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

25.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

25.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

25.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

25.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

25.5. reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

25.6. teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

25.7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 

26. UAB „VAGOS prekyba“ gali neištrinti asmens duomenų, jei yra teisėtas interesas juos saugoti.


27. Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą naudoti tuos duomenis, kurių tvarkymui tam tikriems tikslams yra davę sutikimą.

 

28. UAB „VAGOS prekyba“ gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

29. Norėdami įgyvendinti savo teises, Jūs turite teisę siųsti užklausą el. paštu info@vaga.lt arba kreiptis telefonu +370 5 249 8767. Tam UAB „VAGOS prekyba“ turi patvirtintą prašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo formą. UAB „VAGOS prekyba“ informuoja, kad kilus abejonėms dėl asmens tapatybės, Duomenų valdytojas gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai identifikuotų asmenį.

 

30. Naudodamiesi interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate UAB „VAGOS prekyba“ teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje privatumo politikoje numatytais tikslais visus privatumo politikoje nurodytus asmens duomenis.


IX. Asmens duomenų saugojimas


31. UAB „VAGOS prekyba“ interneto svetainės lankytojų asmens duomenys bus saugomi paslaugų teikimo (užsakymo vykdymo) UAB „VAGOS prekyba“ laikotarpiu ir dar 10 (dešimt) metų po užsakymo įvykdymo dienos. Sudarytos sutartys yra saugomos 10 (dešimt) metų po sutarties įvykdymo dienos, pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus. Po 10 (dešimt) metų asmeninė informacija bus ištrinta. Duomenys, naudojami lojalumo programos vykdymui ir (ar) duomenys, naudojami naujienlaiškių siuntimui, saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio aktyvaus veiksmo interneto svetainės paskyroje ar nuo naujienlaiškių užsakymo dienos, arba iki tol, kol lojalumo programos dalyvis ar naujienlaiškių gavėjas nepanaikina (neatšaukia) savo sutikimo dėl šių duomenų tvarkymo nurodytais tikslais. Duomenys, gauti atsiliepimo ar užklausos metu, saugomi 10 (dešimt) metų nuo atsiliepimo ar užklausos gavimo dienos.


32. Asmens duomenys gali būti saugomi anonimiškai mokslinių tyrimų tikslais.


33. Ginčo atveju asmens duomenys saugomi tol, kol ginčas bus išspręstas.


X. Slapukai


34. Slapukų naudojimą UAB „VAGOS prekyba“ interneto svetainėje reglamentuoja paskelbta interneto svetainės slapukų politikos sąlygos, kurios skelbiamos UAB „VAGOS prekyba“ internetinėje svetainėje www.vaga.lt.


XI. Kitos sąlygos


35. Pranešimams siųsti bus naudojamas UAB „VAGOS prekyba“ interneto svetainės lankytojų elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris. Jei interneto svetainės lankytojai ar klientai nenori būti informuojami, jie gali atsisakyti šių pranešimų.


36. Jei turite klausimų, prašymų ar skundų dėl UAB „VAGOS prekyba“ interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su UAB „VAGOS prekyba“. UAB „VAGOS prekyba“ interneto svetainės lankytojai turi teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt arba L. Sapiegos g. 17, Vilnius), jei sužino, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jų teisės.


37. UAB „VAGOS prekyba“ turi teisę keisti šią privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas UAB „VAGOS prekyba“ interneto svetainėje. Esant esminiams privatumo politikos pakeitimams, UAB „VAGOS prekyba“ klientams bus pranešta el. paštu.